Настоящите общи условия определят начина, по който “Кабелкомерс” ООД продава стоки и извършва услуги на клиентите си чрез електронния магазин www.cablecommerce.bg

 Понятия

По смисъла на настоящите общи условия, изброените по-долу понятия имат следното значение:

“Доставчик” е “КАБЕЛКОМЕРС” ООД, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията на Република България с единен идентификационен код 812231930 и с регистрация по ЗДДС BG812231930,

със седалище и адрес на управление в гр. Бургас, Северна промишлена зона “Лозово”

тел.: 056 / 895 181

факс: 056/ 887 488

електронен адрес: e-trade@cablecommerce.bg

 • “Клиент” е лице, регистрирало се за покупки или възлагане на услуги в електронния магазин.
 • “Страни” са доставчикът и клиентите.
 • “Електронен магазин” е електронната страница на доставчика www.cablecommerce.bg, чрез която страните осъществяват взаимоотношенията си по сключване на договор.
 • “Стока” е вещ или определена по видове и количество съвкупност от вещи, предложена /-ни/ за продажба в електронния магазин на доставчика.
 • “Услуга” е предложена в електронния магазин дейност на доставчика.
 • “Доставка” е прехвърлянето на правото на собственост върху стока от доставчика към клиента.
 • “Договор” е постигнатото между доставчика и клиента съгласие за продажба на стока или за извършване на услуга.
 • “Продажба” е договорът, с който доставчикът се задължава да достави на клиента определена по вид и количество стока, а клиентът се задължава да заплати на доставчика цената на тази стока.
 • “Поръчка” е договорът, с който доставчикът се задължава да извърши определена по вид  дейност, а клиентът се задължава да плати нейната цена.
 • “Заявка” е изпратено чрез електронния магазин www.cablecommerce.bg предложение от клиента за покупка на стока или за възлагане на услуга.
 • “Приемане” е положително волеизявление на едната страна, адресирано до другата и съдържащо изрично и недвусмислено потвърждение на тези общи условия или на заявка във връзка с тях.
 • “Електронен адрес” е посочената в настоящите общи условия електронна пощенска кутия на доставчика и посочената от клиента електронна пощенска кутия, където клиентът желае да получи приемането на доставката си.

Общи положения

При тези общи условия доставчикът предоставя услуги на клиентите си посредством електронния магазин. Тези условия обвързват всички клиенти. С извършване на регистрацията си клиентът се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите общи условия.

Идентифициране на клиента с цел възпроизвеждане на изявлението му както за приемане на общите условия, така и за направената заявка, се извършва чрез съхранените в лог – файлове на сървъра на електронния магазин, съхранение на IP адреса на клиента, както и всяка друга информация.

Стоките и услугите, които са представени в електронния магазин не представляват правно обвързваща оферта, а са по-скоро демонстративен онлайн каталог, описващ  продуктовата линия на доставчика. Преди изпращане на заявка клиентът има право да поиска, а доставчикът е длъжен да му предостави, всяка друга допълнителна информация за стоката или услугата, която не е на разположение в електронния магазин и се счита от клиента като необходима с оглед крайното му решение да заяви покупка или извършване на услуга.Ако клиента желае да получи Декларация за съответствие и Инструкции за ползване, може да заяви това на посочения имейл и ще ги получи заедно със закупените артикули.

След кликване на бутона “Изпрати”, клиентите се съгласяват да закупят/получат избраните от тях стоки /услуги, поставени в пазарната количкa. Това действие има правно обвързваща сила на заявка. Клиентът получава приемане на заявката и с получаване на това приемане се счита, че договорът е сключен.

Доставчикът си запазва правото да направи отказ от доставка на потвърдена поръчка в случай, че стоките не са достъпни. При липса на складова наличност от заявената стока, в рамките на работната седмица доставчикът уведомява клиента за изчерпването й чрез изпращане на съобщение до посочения от клиента електронен адрес или на посочения телефонен номер.В случай, че е направен превод по сметката на доставчика, клиентът ще може да избира между възстановяване на сумите, отказ от заявката или чрез заместваща заявка. Договорният език е български, а плащанията ще бъдат извършвани в български левове с ДДС.

Сключване на договор. Момент на сключване. Последици

Договорът за продажба или за възлагане на услуга между доставчика и клиента се счита за сключен при получаването от клиента на уведомление за приемане на заявката му. Договорът се счита сключен в момента, в който уведомлението за приемане на заявка се достави на посочения от клиента електронен адрес и е достъпно за клиент.След сключването на договор клиентът е длъжен да плати цената на стоката/услугата, а доставчикът е длъжен да прехвърли собствеността върху стоката като я достави на клиента чрез собствен транспорт или чрез предаване на ангажиран от името и за сметка на клиента куриер, или да извърши услугата. Страните са обвързани с изпълнение и на правата и задълженията си по настоящите общи условия, посоченото в заявката на клиента и относимите за изпълнението норми на българското законодателство.Клиентът носи изцяло риска от повреждане/загубване на стока след доставка на стоката. Веднага след предаване на стоката на куриер, Доставчикът се освобождава от риска, който се прехвърля върху клиента. Ако клиентът изрично не е посочил друго в заявката си ще се счита, че клиентът упълномощава доставчика да ангажира от негово име и за негова сметка куриер, който да транспортира стоката.Доставчикът не носи отговорност за закъснение в случай, че закъснението се дължи на куриер или друг доставчик.Веднага след доставката, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от клиента или упълномощено от него лице. Евентуални повреди, удари и други щети следва да бъдат докладвани незабавно на доставчика.В случай, че бъде установено наличие на щети, които са се получили при транспортирането на стоката, доставчикът не носи отговорност за гаранционното обслужване на тази стока. В случаите когато от доставчика са зададени в писмена форма конкретни дата и час за доставка, изявлението има обвързваща сила. При посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката доставчикът не е обвързан от каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката.При предаване на стоката клиентът или трето лице подписват придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема стоката на доставка и е на посочения от клиента адрес. При отказ за получаване на стоката, извън случаите описани по-долу, отказът се счита за неоснователен и Клиентът дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката.В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, доставчикът се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока. Когато доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от Клиента стока и това може да се установи чрез обикновения й преглед, клиентът може да иска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на направеното от него заявление за покупка в срок от 24 часа от получаването й.

Права и задължения на Доставчика

Доставчикът е длъжен да прехвърли собствеността върху посочената в заявката на клиента стока или да извърши услугата, както същите са предложени в електронния магазин. Стоките публикувани за продажба в www.cablecommerce.bg са с доказан произход. Доставчикът не носи отговорност при посочена от производителя невярна информация за характеристиките на стоката.Доставчикът няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който клиентите използват предоставяните услуги. Доставчикът има право, но не и задължение да запазва материали и информация, разположени на сървъра на електронния магазин. Доставчикът има право по всяко време, без уведомяване на клиента, когато последният ползва услугите в нарушение на настоящите условия, както и по преценка на доставчика да прекрати, спре или промени предоставяните услуги във връзка с ползването на електронния магазин.Доставчикът не носи отговорност спрямо клиентите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез електронния магазин.Доставчикът е длъжен да проверява за техническа изправност всеки артикул преди да бъде изпратен (в случай, че не се нарушава опаковката му). Доставчикът не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги. Съветите, консултациите или помощта, оказани от специалистите и служителите на доставчика във връзка с ползването на услугите от потребителите, не поражда каквато и да било отговорност или задължения за Доставчика.Дружеството не носи отговорност при невярност на посочената от производителя информация за стоката. Доставчикът има право да събира и използва информация отнасяща се до неговите клиенти. Всички цели, за които доставчика ще използва информацията ще бъдат съобразени с българското законодателството, приложимите международни актове и добрите нрави.Доставчикът не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които доставчикът не е могъл и не е бил длъжен да предвиди – случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите, както и всяко друго събитие извън контрола на доставчика.Доставчикът има право да инсталира на компютрите на потребителите кукита (cookies). Кукитата представляват текстови файлове, които се запазват от Интернет страницата върху твърдия диск на клиента и позволяват възстановяване на информация за клиента, като го идентифицират и позволяват проследяване на действията му, интернет страниците, които посещава, хипер-връзките, които използва, информацията, която ползва и записва и други.

Права и задължения на Клиента

Клиентът е длъжен да пази потребителското си име и парола, а в случай на неправомерен достъп до профила му, незабавно да уведоми доставчика. Клиентът е длъжен да подава само реални заявки, като посочва правилно изискваните от доставчика данни. При уведомление за приета заявка Клиентът е длъжен да плати цената по договора според посочения в тези общи условия начин.Клиентът е длъжен при приемането на стоката или услугата да заяви всички свои възражения по явни недостатъци. Клиентът е длъжен да обезщети ДОСТАВЧИКА и/или всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително – банкови такси за превода на цената и други разноски при отказ от доставка, както и други разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с интернет страници, хипер-връзки, материали или информация, които клиентът е използвал, разположил на сървъра, изпращал, разпространявал, направил достояние на трети лица или направил достъпни чрез електронния магазин в нарушение на закона, настоящите общи условия, добрите нрави или интернет етиката.Клиентът се задължава да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен адрес, да плати цената на стоката, да заплати разходите по доставката, когато същата не е безплатна и да осигури достъп и възможност за получаване на стоката. В случай, че изрично не е посочено, че доставката е безплатна, същата се счита за възмездна.

Регистрация

Регистрацията в сайта на електронния магазин www.cablecommerce.bg е безплатна и е задължителна за подаване на заявки към доставчика. Разглеждането на сайта не изисква регистрация. С потвърждаване на регистрацията клиента дава съгласието си с общите условия.

Цени

Представените в сайта цени са в български лева, с начислен ДДС и не включват доставка. Доставчикът си запазва правото да променя цените по всяко време и без предварително уведомление.

Условия и начин на плащане

Клиентът може да заплати поръчаните от него стоки и цената на доставката им до посочения от него адрес чрез плащане в брой на куриер /пощенски паричен превод/, платежно нареждане или с банкова карта. Клиентът получава документ за извършеното плащане (фактура) при получаване на стоката.

Гаранции

Доставчикът предлага гаранционен документ на своите клиенти за дадена закупена стока, ако такъв документ е осигурен от производителя на стоката. В документа са описани: адрес и телефон на оторизираните сервизи на закупената стока гаранционните условия на съответните сервизни центрове или производителиКачеството на стоките на ПРОДАВАЧА трябва да отговаря на съответните технически изисквания според европейските стандарти за качество, за което при поискване от КУПУВАЧА, ПРОДАВАЧЪТ му представя съответните документи, ведно с гаранции за качество и указания за отправяне на евентуални рекламации. Доставчикът не отговаря за вреди, причинени от неправилна експлоатация.Условия за употреба на стоката – Всички изделия отговарят на изискванията на директива на ЕС за ограничаване на опасни вещества 2002/95/СЕ (RoHS), директива 2006/95/ЕО на Европейския парламент, отнасяща се до електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението и 93/68/СЕ. Изделията са произведени в контролирана среда, където е създадена система за управление на качеството, която съответства на изискванията на ISO 9001:2008. Изпитани са съгласно изискванията на стандарта и са издадени съответните тест сертификати за качество.Условия и срок на гаранцията – ние предлагаме само нови изделия, които са произведени по български и признати международни стандарти, без видими дефекти и преминали през тест изпитания в производителя. Гаранцията на изделията е 24 месеца, използваните изделия които дадат дефект, подлежат на гаранционно обслужване, ако през това време потребителят е констатирал несъответствие с изискванията на стандартите по които са произведени. Замяната се прави при условие, че са спазени изискванията на стандартите, за транспортиране, съхранение, изчисление, монтаж и експлоатация, определени в правилниците и наредбите:

 • Наредба №3 за устройството на електрическите уредби и електропроводимите линии
 • Наредба за техническата експлоатация на електрически централи и мрежи
 • Наредба за техническа експлоатация на енергообзавеждането”
 • Повреди,нецелесъобразно използване или несъответствие вследствие на злоупотреба, небрежност, незнание или друг инцидент не подлежат на гаранционно обслужване.

 Условия за доставка

Стоката се предава от доставчика на клиента опакована, маркирана и етикетирана съгласно изискванията на стандарта. Броят /количеството/ на изделията за всяка стока според характерната й опаковка се отразява в документите по продажбата. Предаване на стоката от доставчика и приемането й от клиента се извършва в склад/магазин на доставчика, освен ако клиентът не е заявил друго. Собствеността върху стоката се прехвърля с предаването й от доставчика на клиента, от който момент клиентът носи и риска от погиване или повреждане на стоката. Ако не е уговорено, всички разходи по транспортирането на стоката са за сметка на КУПУВАЧА.Предаването на стоката се извършва след заверяване на банковата сметка на продавача с дължимата цена или след получаване на плащане в брой при плащане в брой на куриер /пощенски паричен превод/. При предаването на стоката доставчикът дава на клиента фактура/касов бон и всички съпровождащи стоката документи. Предаването и получаването на стоката се удостоверява чрез подписването на данъчната фактура от доставчика или на разписка от страна на клиента.Основните характеристики и детайли на всяко изделие са изписани подробно при представянето на изделието в страницата.Производителят и опаковката са посочени върху етикета на всяка стока. Монтажът, комплектовката и поддържането се извършва от правоспособни лица Употребата на стоката трябва да е само в рамките на обичайното за вида, марката и модела предназначение.Пред вид това, че всички стоки при експлоатацията си са свързани с ползване на електрическа енергия трябва да се спазват съответните мерки при работа с електрически ток и указанията на правоспособните лица.

Рекламациите се разглеждат след предварително уточняване на причините, довели до тях, със специалист на посочените контакти и в съответствие с утвърдените от доставчика процедури според ISO 9001.

*При рекламация или връщане на стока задължително представете касовата бележка и/или фактурата.

Не се уважават рекламации при следните условия:

 • Дефекти, причинени от поддръжка, неотговаряща на инструкциите
 • Неподходящи условия за складиране; среда, неподходяща за продуктите
 • Механични увреждания
 • Неспазване на инструкциите за монтаж.
 • При непредставяне на касова бележка и/или фактура.
 

Защита на личните данни

 

 Събиране и обработка на лични данни

Личните данни са информация, която служи за Вашата идентификация, т.е. име, телефонен номер, електронен или пощенски адрес. www.cablecommerce.bg не събира лични данни от вас, освен ако вие не ги предоставите в специални случаи, например когато поръчвате продукти. С предоставянето на личните си данни при регистрация в онлайн магазина, вие се съгласявате да получавате съобщения по e-mail относно текущи търговски предложения, промоции, новини и организирането на събития и кампании с маркетингова цел.При извършване на поръчката Вие се задължавате да предоставите точна, вярна и пълна информация за себе си, както и да я подновявате своевременно така, че да я запазвате точна, вярна и пълна. При невярна, неточна и/или непълна информация, Вие заявявате, че сте напълно отговорен.

Чрез регистрация на поръчката събираме следния тип информация:

*персонална: електронна поща, парола за достъп до сайта, Име Фамилия, Пол, Телефон, Държава, Град, адрес и пощенски код.

*неперсонална: браузърът който ползвате, URL и др.

Съгласявате се част от информацията да бъде използвана от www.cablecommerce.bg  за връзка и комуникация по телефон, поща или електронна поща.

Вие сте отговорен за поддържането на кофиденциалност на Вашето потребителско име и парола и за всички действия, произтичащи от вашата регистрация.

Използване и съхраняване на личните данни

www.cablecommerce.bg  ще използва личните ви данни единствено за целите на техническото управление на сайта, за да ви предостави достъп до специална информация или за обща комуникация с вас. www.cablecommerce.bg  няма да продава вашите лични данни на трети страни, нито ще ги търгува някъде другаде. Служителите на www.cablecommerce.bg  са длъжни да опазват поверителността на вашите данни и да спазват споразумение за разкриване на поверителна информация.

Употреба:

– телефон и електронна поща – за връзка с вас, предоставяне на информация, изпращане на електронни документи;

– имена, *адреси и телефон – за издаване на документи и осъществяване на доставка от куриер – предоставят се и на куриерската фирма, изпълняваща доставката; втори адрес е необходим, когато адресът на регистрация не е еднакъв с адреса на доставка, второ име и телефон са необходими, когато поръчката ви се доставя / приема от друго лице;

– допълнително (не изисква при формата за регистрация) – ЕГН за издаването на фактура на частно лице;

– Тези данни могат да бъдат предоставени на банка или финансова институция, обслужваща плащането на конкретната поръчка, както и на данъчните власти;

*Посочва се държава, защото може да бъде получена поръчка от чужбина, чиято доставка да бъде на адрес в страната.

**Обслужването на фирми (юридически лица) и данните които се предоставят, освен името за контакт, са публични и не се определят, като лични данни.

Свобода на избора

Вие контролирате информацията, която предоставяте на www.cablecommerce.bg  за себе си. Ако обаче изберете да не споделите тази информация с www.cablecommerce.bg , имайте предвид, че е възможно да нямате достъп до някои области на сайта.

Автоматично записвана информация

Когато осъществявате достъп до Интернет сайта на www.cablecommerce.bg , автоматично (не като част от регистрацията) се записват някои общи не лични данни (използван Интернет браузър, брой посещения, средно прекарано време в сайта, разгледани страници). Тази информация се използва, за да преценим доколко е привлекателен нашият сайт и да подобрим съдържанието и функционалността му. Вашите данни не се обработват повече, нито се предават на трети страни.

“Бисквитки”

“Бисквитките” (cookies) са малки файлове, които се съхраняват временно на вашия твърд (hard) диск и позволяват на сайта ни да разпознае компютъра ви следващия път, когато посетите Интернет страницата на електроненият магазин. www.cablecommerce.bg  използва “бисквитки” единствено, за да събира информация относно ползването на нашия сайт.

Сигурност

www.cablecommerce.bg  отдава голямо значение на осигуряването на сигурността на личните ви данни. Вашите данни се защитават съвестно от загуба, унищожение, изопачаване/фалшификация, манипулация и неправомерен достъп или неправомерно разкриване.

Непълнолетни лица

www.cablecommerce.bg  съветва всички родители и настойници да обучават децата си на безопасност и отговорност при предоставяне на лични данни в Интернет. Непълнолетните не трябва да предават лични данни на сайта на електрония магазин без разрешението на своите родители или настойници. www.cablecommerce.bg никога няма да събира лични данни, ако знае, че са на непълнолетни лица, нито ще ги използва по някакъв начин или разкрива на трети страни без разрешение.

Връзки към други Интернет сайтове

Това изявление за защитата на поверителността се отнася за сайта, интернет магазин на www.cablecommerce.bg. Когато напускате сайта на www.cablecommerce.bg, моля, потърсете и прочетете изявлението за поверителност на всеки сайт, който събира лична информация.

Уведомление за промени

Всички промени на нашата политика за защита на личните данни ще бъдат оповестявани в изявлението за поверителност, на главната страница и на други места, каквито сметнем за подходящи.

Картови плащания

За да ви предпазим от злоупотреба при плащане с вашата Visa или MasterCard карта, ние прилагаме най-добрите практики препоръчани от международните картови организации:

Сигурността при въвеждане и пренос на картовите данни се осигурява чрез използване на SSL протокол за криптиране на връзката между нашия сървър и платежната страница на обслужващата ни банка

Автентичността на вашата карта се проверява чрез въвеждането на код за сигурност (CVV2)

В допълнение, за идентифицирането ви като картодържател, платежният сървър за електронна търговия на обслужващата ни банка поддържа схемите за автентикация на международните картови организации – Verified by VISA и MasterCard SecureCode, в случай, че сте регистрирани да ги използвате.

Изменения

Общите условия могат да бъдат променяни по всяко време от доставчика. Доставчикът се задължава да уведоми клиента за промените в общите условия, като ги публикува на видно място в електронния магазин и да даде на клиента достатъчен срок да се запознае с тях. В дадения срок, ако клиентът не уведоми чрез заявка, че отхвърля промените, то той се счита обвързан от тях при последващата си заявка за покупка или извършване на услуга