imПРОДУКТИ


Инсталационни проводници
Изолирани с ПВХ изолация


Марка Конструкция Приложение
бр. жила сечение mm2 напрежение стандарт
ПВ-А1

im

Аналог:
HO5V-U; HO7V-U;
HO7V-R
VDE 0281-3
10.2 ÷ 1300/500 VБДС HD 21.3 S3
11.5 ÷ 185450/750 V


1. Медно жило:
  - до 10 mm2 - клас 1;
  - 16 mm2 и нагоре - клас 2.
2. Изолация от ПВХ.

Цвят: бял, черен, сив, син, кафяв, червен, зелен, жълт, жълтозелен и други.

За неподвижно полагане в осветителни мрежи, силови и сигнални инсталации, за монтаж в табла, машини и апарати,
t доп. работно +70 °С;
t к. с. + 160 °С/5 sec;
t монтаж ≥ -5 °С;
t експлоат. от -30 °C до +50°C
R доп. огъване:
-до 10 mm2 - 10 D;
-над 10 mm2 - 15 D.
U изп:
-до 1,0 mm2 - 2,0 kV, 50 Hz;
-1,5 mm2 и нагоре 2,5kV, 50Hz;

Устойчив на въздействието на пламък по IEC 332-1.
HO5V-U; HO7V-U

im

Аналог:

ПВ-А1
БДС HD 21.3 S3H05V-UVDE 0281-3
10.5 ÷ 1300/500 V
H07V-U
11.5 ÷ 10450/750 V
1. Плътно Си жило, клас 1.
2. Изолация от ПВХ.

Цвят: бял, черен, сив, син, кафяв, червен, жълтозелен и др.

За неподвижно полагане в осветителни мрежи, силови и сигнални инсталации, за монтаж в табла, машини и апарати,
t доп. работно +70 °С;
t к. с. + 160 °С/5 sec;
t монтаж ≥ -5 °С;
t експлоат. от -30 °C до +50°C
R доп. огъване:
-до 10 mm2 - 10 D;
-над 10 mm2 - 15 D.
U изп:
-до 1,0 mm2 - 2,0 kV, 50 Hz
-1,5 mm2 и нагоре 2,5 kV, 50Hz

Устойчив на въздействието на пламък по IEC 332-1.
HO7V-R

im

Аналог:
ПВ-А1
БДС HD 21.3 S3

11.5 ÷ 300450/750 VVDE 0281-3


1. Усукано Си жило, клас 2.
2. Изолация от ПВХ.

Цвят: бял, черен, сив, син, кафяв, червен, жълтозелен и др.

За неподвижно полагане в осветителни мрежи, силови и сигнални инсталации, за монтаж в табла, машини и апарати,
t доп. работно +70 °С;
t к. с. + 160 °С/5 sec;
t монтаж ≥ -5 °С;
t експлоат. от -30 °C до +50°C
R доп. огъване:
-до 10 mm2 - 10 D;
-над 10 mm2 - 15 D.
U изп:
-до 1,0 mm2 - 2,0 kV, 50 Hz
-1,5 mm2 и нагоре 2,5 kV, 50 Hz

Устойчив на въздействието на пламък по IEC 332-1.
ПВ-А2

im

Аналог:
HO5V-K;
HO7V-K
VDE 0281-3

10.2 ÷ 1300/500 VБДС HD 21.3 S3
11.5 ÷ 185450/750 V
11.5 ÷ 1851.8/3 kV


1. Гъвкаво Си жило:
- до 50 mm2 - клас 5;
- над 50 mm2 - клас 4.
2. Изолация от ПВХ.

Цвят: бял, черен, сив, син, кафяв, червен, зелен, жълт, жълтозелен и др.
За полагане в инсталации, за монтаж в табла, машини, апарати, прибори, при повишени изисквания за гъвкавост на проводника,
t доб. работно +70 °С;
t к. с.+160 °С/5 sec;
t монтаж ≥ -5 °С;
t експлоатация:
-подвижно - от -5 °C до +50 °C
-неподвиж. от -30 °С до +50 °C
R доп. огъване - до 10 D.
Специфично обемно съпротивление на изолацията при 70°C - min 2 x 1010 Ω.cm
U изп.:
  - до 1,00 mm2 - 2,0 kV, 50 Hz;
  - ≥ 1,5 mm2 - 2,5 kV, 50 Hz.
  - при 1,8/3,0 kV - 7,6 kV, 50Hz.

Устойчив на въздействието на пламък по IEC 332-1.
HO5V-K; HO7V-K

im

Аналог:

ПВ-А2
БДС HD 21.3 S3

 

H05V-KVDE 0281-3
10.5 ÷ 1300/500 V
H07V-K
11.5 ÷ 185450/750 V
1. Гъвкаво Си жило клас 5;
2. Изолация от ПВХ.

Цвят: бял, черен, сив, син, кафяв, червен, зелен, жълт, жълтозелен и др.
За полагане в инсталации, за монтаж в табла, машини, апарати, прибори, при повишени изисквания за гъвкавост на проводника,
t доб. работно +70 °С;
t к. с.+160 °С/5 sec;
t монтаж ≥ -5 °С;
t експлоатация:
-подвижно - от -5 °C до +50°C
-неподвиж. от -30 °С до +50 °C
R доп. огъване - до 10 D.
Специфично обемно съпротивление на изолацията при 70°C - min 2 x 1010 Ω.cm
U изп.:
- до 1,00 mm2 - 2,0 kV, 50 Hz;
- ≥ 1,5 mm2 - 2,5 kV, 50 Hz.
- при 1,8/3,0 kV - 7,6 kV, 50 Hz.

Устойчив на въздействието на пламък по IEC 332-1.
ПВУ-А1

im
2 и 30.2 ÷ 1300/500 VБДС 4305-90
2 и 31.5 ÷ 4450/750 VHD 21.3 S3


1. Плътно Си жило, клас 1.
2. Изолация от ПВХ.
3. Сноп от усукани изолирани жила.

Цвят на изолацията:
- Двужилни: черен, син;
- Трижилни: черен, син, кафяв.
Устойчив на въздействието на пламък по БДС IEC 332-1.


В осветителни мрежи, силови и сигнални инсталации, за монтаж в ел. табла, при неподвижно полагане,
t доп. работно +70 °С;
t к. с. +160 °C/5 sec;
t монтаж ≥ -5 °С;
t експлоат. от -30 °C до +50 °С.
R доп. огъване - 10 D.
U изп.:
-до 1,0 mm2 - 2,0 kV, 50 Hz;
-1,5 до 4,0 mm2 - 2,5 kV, 50 Hz.
ПВУ-А2

im
2 и 30.2 ÷ 1300/500 VБДС 4305-90
2 и 31.5 ÷ 4450/750 VHD 21.3 S3


1. Гъвкаво Си жило, клас 5.
2. Изолация от ПВХ.
3. Сноп от усукани изолирани жила.

Цвят на изолацията:
- Двужилни: черен, син,
- Трижилни: черен, син, кафяв.
Устойчив на въздействието на пламък по БДС IEC 332-1

За осветителни и сигнални инсталации, в инсталации на машини, апарати и табла, при повишени изисквания за гъвкавост,
t доп. работно +70 °С;
t к. с. +160°C/5 sec;
t монтаж ≥ - 5 °С
t експлоатация:
-подвижно от -5 °С до +50 °С
-неподвиж. от -30 °С до +50 °С
Специфично обемно съпротивление на изолацията при 70°С - min 2x1010 Ω.cm
ПВВ-МБ1

im

Аналог:

NYIFY
VDE 0250-201
2 и 31 ÷ 6220/380 VБДС 4305-90
1. Плътно Си жило, клас 1.
2. Изолация на жилата от ПВХ.
3. Външна обвивка от ПВХ - бяла, сива или черна.
4. Паралелно положени жила -плосък с мост.

Цвят на изолацията на жилата - различно оцветени по БДС 4305-90.
За неподвижно полагане в силови инсталации и осветителни мрежи,
t доп. работно +70 °С;
t к. с. +160 °C/5 sec;
t монтаж ≥ -5 °С;
t експлоат. от -30 °C до +50 °C.
R доп. огъване - до 15 D.
U изп. - 2,0 kV, 50 Hz.

Устойчив на въздействието на пламък по БДС IEC 332-1
NYIFY (YDYt)

im

Аналог:

ПВВ-МБ1
БДС 4305-90
2 и 31 ÷ 6220/380 VVDE 0250-201


1. Плътно Си жило, клас 1.
2. Изолация на жилата от ПВХ.
3. Външна обвивка от ПВХ - бяла, сива или черна.

Цветна маркировка на жилата.
За неподвижно полагане в силови инсталации и осветителни мрежи,
t доп. работно +70 °С;
t к. с. +160 °C/5 sec;
t монтаж ≥ -5 °С;
t експлоат. от -30 °C до +50 °C.
R доп. огъване - до 15 D.
U изп. - 2,0 kV, 50 Hz.

Устойчив на въздействието на пламък по БДС IEC 332-1
ПВО

im
16 ÷ 700.6/1 kVБДС 6766-811. Медно жило:
  - до 10 mm2 - клас 1;
  - 16 mm2 и нагоре - клас 2.
2. Изолация от ПВХ - светостабилизирана, черна.

Разпознавателна изпъкнала ивица по дължината на изолацията.
Устойчив на въздействието на пламък по IEC 332-1.


За свързване на промишлени и жилищни ел. инсталации към въздушната ел. разпределителна мрежа,
t доп. работно +70 °С
t монтаж ≥ -10 °C;
t експлоат. от -30 °C до +50 °C.
R доп. огъване 15 D.
Изолац. съпротивл. при +70 °C
 - min 5 MΩ.m.
U изп. - 4,0 kV, 50 Hz.
ПЗВ

im
11 и 1.3420 kVБДС 13860-89
1. Гъвкаво Си жило, клас 6.
2. Изолация от ПВХ пластификат.

Цвят на изолацията: черен, кафяв, син.
Устойчив на:

  - масла и бензини по БДС 7374-69;
  - въздействието на пламък по БДС IEC 332-1.


В електрическите инсталации за високо напрежение на транспортните средства,
t доп. работно + 70 °С;
t монтаж ≥ -5 °С;
t експрлоат. от -40 °С до +50°С
R доп. огъване 6 D.
Специфино обемно съпротивление на изолацията:
-npи 20°С - min 1 x 1013 Ω.cm
-npи 70°С - min 1 x 1010 Ω.cm
ПММ(LIY)

im10.05; 0.08100 VOH 0469020-90
0.12; 0.14; 0.2 0.35; 0.5 380 V
0.75; 1.00; 1.51000 V
1. Гъвкаво калайдисано Си жило, клас 5.
2. Изолация от ПВХ пластификат.

Цвят на изолацията: бял, черен, сив, син, кафяв, червен, жълт, зелен.
Устойчив на:
  - вибрации;
  - удари;
  - масла.
В слаботокови уредби, изчислителната и електротехническата промишленост, където се изисква висока гъвкавост,
t доп. работно +70 °С;
t монтаж ≥ -5 °С;
t експлоат. от -30 °C до +50 °C.
R доп. огъване 7,5 D.
U изп.:
-0,05 и 0,08 mm2 -500 V, 50Hz
-0,12 ÷ 0,50 mm2 -2,0 kV, 50Hz
-0,75 ÷ 1,50 mm2 -3,0 kV, 50Hz
ПЕПП(DNE155 U)

im
1Ø 0.53 ÷ 3 mm660 VБДС 10523-771. Жило от емайлиран меден проводник ПЕТ -2F (до 155 °С).
2. Изолация от полипропилен.

Цвят - неутрален.

За намотки на потопяеми ел. двигатели, работещи във вода при налягане до 11,8.105 Pa.
t монтаж ≥ -5 °C;
t експлоат. от -40 °C до +80 °C.
R доп. огъване 10 D.
Съпротивление на изолацията - min 100 MΩ.km.
U изп. :
във вода при 20°C -3,0kV, 50Hz
на сухо при 20°C -5,0kV, 50Hz
ПМВСУР

im
2, 3, 4Ø 0.4, 0.5 mm380 VБДС 11292-87
Ø 0.5,0.6,0.8 mm660 V


1. Плътно калайдисано Си жило.
2. Изолация от ПВХ.
3. Сноп от усукани изолирани жила.

Цвят на изолацията:
  - двужилни - бял, кафяв;
  - трижилни - бял, кафяв, зелен;
  - четирижилни - бял, кафяв, зелен, жълт.

В съобщителни системи и системи за обработка на информация,
t доп. работно +70 °С
t монтаж ≥ -5 °С;
t експлоат. от -40 °C до +50 °C.
R доп. огъване 12 D.
Съпротивление на изолацията при 20 °C - min 300 MΩ.km.
U изп.:
-до 0,5 mm - 1,5 kV, 50 Hz;
-от 0,5 ÷ 0,8 mm - 2,5 kV, 50 Hz.

Copyright © 2006 Cablecommerce Ltd. Created by:СТЕНИК Уеб дизайн компания